اخبار

مدیر عامل محترم  شرکت ساپکو در راس هیاتی متشکل از معاونین و مدیران عالی رتبه این شرکت از خطوط تولید شرکت ایسکرا بازدید کردند.